مجبور به داشتن حسی …

نمی توان هیچ کس را مجبور به انجام کاری کرد ،

مجبور به داشتن حسی …

در نهایت به جایی می رسی که میفهمی

هرکس دلیل خودش را دارد و فقط میتوانی امیدوار باشی

تا دلیل کسی بشوی و دلیل کسی بمانی

/ 0 نظر / 10 بازدید