خدا

آرامــش نــه عــاشــق بــودن اســت

نــه گــرفـتـن دسـتـی کـه مـحــرمــت نـیـسـت!

نـه حـرف هـای عـاشـقـانـه و قـربـان صـدقه هـای چند ثـانیه ای!

آرامــش حـضـور خــداســــت .. .

وقـتـی در اوج نـبــودن هــا نـابــودت نـمی کــنـد

وقـتـی نــاگـفـتـه هــایـت را بـی آنـکـه بـگـویـی مـیـفــهـمـد

وقـتی نـیـاز نـیـسـت بــرای بــودنش الـتـمـاس کـنی!

غــرورت را تـا مــــرز نــابــودی پـیـش بـبــری

وقـتی مـطمئن بـاشی بـا او ، هــرگـز تـنـهـا نـخـواهی بـود! آرامــش یـعـنـی هـمــیـن!

/ 0 نظر / 38 بازدید