دوست دارم

مهربانـــم

! شرمنــده ام

کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم

و غریبه هــا "لایک" زدند ...

کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

/ 0 نظر / 8 بازدید