..::دسـتـامـو بـگـیـر و بـمـونــــ و بـدونــــ کـه مـی مـیـرمــــــ ::..

مــنـــ بـرای بـا تـو بـودنــ از هـمـه چـیـزمـ گـذر کـردمــ 
♥♫ 
مــنــــ بـرایـ بـا تـو بـودنــــ حـتـی از قـلـبـم گـذر کـردمــ 
♥♫ 
دسـتـامـو بـگـیـر و بـمـونــــ و بـدونــــ کـه مـی مـیـرمــــــ 

 

تـنهـایـی بـه یـاد ایـن هـمـه خـاطـره مـیـشـیـنـمـــ 
♥♫ 
بـا قـلـبـمـــ بـه یـاد ایـن هـمـه عـشـقـــ مـیشـیـنـمــــ ... 

 

از قـلبـمـــــ نـمـیـــ تـونـی بـگـذری تـو 
♥♫ 
از عـشـقـمــــ نـمـی تـونـی بـگـذری تـو 
♥♫ 
از یـادم نـمی تـونـی بـگـذری تـو 

فــــرشــــتــــه مــــهــــربــــانــــم آرمــــیــــتــــا جــــان

عشــــــــــــــــــــــــــــقم با تمام وجدم دوســــــــــــــــــــــــت دارم

/ 0 نظر / 14 بازدید