دنیآ

ﮁشمآﮮ بستـﮧ تورﯠ بآ بـﯠسـﮧ بآزش میکنم

                                   قلب شکستـﮧ تورﯠ خودم نـﯠآزش میکنم

نمیزآڕم تنگ غرﯠبدلت بگیره اَزکسـﮯ

                                   تآ ﯠقتی مـטּ کنآرتم بـﮧ هرچی میـפֿـﯠآﮮ میرسـﮯ

פֿــﯠدم بغل میگیـڕت هول میشم اَزعطـڕتنت

                                   کآشکـﮯ تـﯠ هم بفهمی کـﮧ میمیرم اَز نبـﯠدنت

פֿــﯠدم بـﮧ جآﮮ تـﯠ شبآ بهـﯠنـﮧ هاتـﯠ میشمآرم

                                   جآﮮ تـﯠگریـﮧ میکنم،جآﮮ تـﯠ غصـﮧ میـפֿـﯠرم

هرچـﮯ کـﮧدﯠست دآری بگـﯠ،حرفآﮮ قلبتـﯠ بزטּ

                                   دلـפֿـﯠشیهآت مال פֿــﯠدت، درد دلت برآﮮ مـטּ

مـטּ ﯠآسـﮧ  دآشتـטּ تـﯠ قیـد یـﮧ دنیآرﯠ زدم

                                   کآشکـﮯ اَزم چیزﮮ بـפֿـﯠآﮮ تآ بـﮧ تـﯠ دنیآمـﯠ بـِدم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید